ជីវិតរីករាយ-Behappy

គិតល្អ និយាយល្អ ធ្វើតែអំពើល្អ នឹងបានផលល្អ..

រូបថតនៅគិរីរម្យ ខែ​មីនា 19, 2010

Filed under: ដំណើរកំសាន្ត — សុផានី @ 11:14 ព្រឹក

គិរីរម្យគឺជារមណីយដ្ឋានធម្មជាតិដែលប្រកបដោយទេសភាពដ៏ប្រណិត។ ខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពខ្លះៗដែលខ្ញុំបានថតពេលដែលខ្ញុំទៅលេងនៅទីនោះ៖