ជីវិតរីករាយ-Behappy

គិតល្អ និយាយល្អ ធ្វើតែអំពើល្អ នឹងបានផលល្អ..

ថ្ងៃ01 មករា 2009 ខែតុលា 21, 2009

Filed under: អំពីខ្ញុំ — សុផានី @ 6:16 ព្រឹក

រូបភាពទាំអស់នេះ គឺជារូបភាពដែលខ្ញុំចូលរួមក្នុងពិធីមង្គលការរបស់ប្អូនជីដូនមួយរបស់ខ្ញុំ។